-         آدم که زیاد جلو چشم باشه از چشم‌ می‌افته. قبول داری؟

-         یس!