عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر!

آب حیات ست عشق، در دل و جانش پذیر!

سر ز خدا تافتی! هیچ رهی یافتی؟

جانب ره بازگرد! یاوه مرو! خیر! خیر!