گویند کسی وارد حمام شد. حمامی بیرون‌اش کرد. علت‌اش را پرسیدند. گفت که شوخ و کثیف بود. این حکایت بعضی‌ معلم هاست. شاید منفی‌ترین رفتار یک معلم این باشد که نادانی شاگردانش را به روی‌شان بیاورد. توسری زدن معلم به شاگردان جز انگیزه‌کشی اثری ندارد. به درس جذب شدن کجا و بی‌انگیزه کردن کجا. کافی است معلم با خودش فکر کند اگر همه این مطالب را می‌دانستند سر کلاس و پای درس من چه می‌کردند.