یک سری پیش‌نهادها به فرد ارائه می‌کند. به نظرم این آزمون برای کسانی که خودشناسی برای‌شان مهم است، فوق‌العاده جالب باشد.

 
کانال فروردین