غربیان را زیرکی، ساز ِحیات
شرقیان را عشق، راز کائنات

عشق چون با زیرکی هم‌بر شود
نقش‌بند ِعالم دیگر شود!

خیز و نقش عالم دیگر بنه
عشق را با زیرکی آمیز ده!

شعله‌ی افرنگیان نم خورده‌ای‌ است
چشم‌شان صاحب‌نظر، دل مرده‌ای‌ ست!

زخم‌ها خوردند از شمشیر خویش
بسمل افتادند چون نخچیر خویش

سوز و مستی را مجو از تاک شان ...

اقبال لاهوری