ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان کاربلدی است. نام بزرگی دارد. اما نه به اندازه‌ای که ارزش ِمستقل بودن و تولید هنری در بخش ِخصوصی و بدون سفارش و بودجه بخش عمومی و دولتی را کم کند.
با تعریفی که او از خودش ارائه کرد شاید بشود گفت موفق‌ترین کارگردان ِنامستقل ایران است.